Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Nội Dung Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:38

Nội Dung Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái
2- Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái
2.1- Đc trưng cơ bn ca hình thc kế toán Nht ký - S Cái
            Đc trưng cơ bn ca hình thc kế toán Nht ký- S Cái là các nghip v kinh tế, tài chính phát sinh được ghi chép kết hp theo trình t thi gian và được phân loi, h thng hoá theo ni dung kinh tế (theo tài khon kế toán) Công ty Kế toán Hà Nội  trên cùng 1 quyn s kế toán tng hp là Sổ Nht ký- S Cái và trong cùng mt quá trình ghi chép.
            Căn c để ghi vào S Nht ký- S Cái là các chng t kế toán hoc Bng tng hp chng t kế toán cùng loi.
            2.2-  Các loi s kế toán theo hình thc kế toán Nht ký - S Cái
            Hình thc kế toán Nht ký- S Cái gm có các loi s kế toán ch yếu sau:
- S Nht ký- S Cái;
- Các S, Th kế toán chi tiết.
2.3-  Ni dung và trình t ghi s kế toán theo hình thc kế toán Nht ký - S Cái
            - Hàng ngày, kế toán căn c vào chng t kế toán (hoc Bng tng hp chng t kế toán cùng loại) đã được kim tra, xác định tài khon ghi N, tài khon ghi Có để ghi vào S Nht ký- S Cái. S liệu ca mi chng t kế toán (hoc Bng tng hp chng từ kế toán cùng loại) được ghi trên mt dòng c 2 phn Nht ký và phn S Cái. Bng tng hp chng t kế toán cùng loại được lp cho nhng chng t cùng loi (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xut kho, Phiếu nhp kho) phát sinh nhiu ln trong mt ngày.
            Chng t kế toán và Bng tng hp chng t kế toán cùng loại sau khi đã được dùng để ghi S Nht ký - S Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Th kế toán chi tiết có liên quan.
- Cui tháng, sau khi đã phn ánh toàn b chng t kế toán phát sinh trong tháng vào S Nht ký - S Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cng s liu ca ct s phát sinh phn Nht ký và các ct N, ct Có ca tng tài khon phn S Cái để ghi vào dòng cng phát sinh trong tháng. Căn c vào s phát sinh các tháng trước và s phát sinh tháng này tính ra s phát sinh lu kế t đầu quý đến cui tháng này. Căn c vào s dư đầu tháng và s phát sinh trong tháng kế toán tính ra s dư cui tháng ca tng tài khon trên Sổ Nht ký - S Cái.
Khi kim tra, đối chiếu số cng cuối tháng trong S Nht ký - S Cái phi đảm bo các yêu cu sau:

Tng s tin ca ct

Tng s tiền phát sinh

Tng s tiền phát
“ Số tiền phát sinh”
=
N ca tt c  các
=
sinh Có ca tt
phn Nht ký

i khon

c các tài khon

Tng s dư N các tài khon
=
Tng s dư Có các tài khon- Các S, Th kế toán chi tiết cũng phi được khoá s để cng s phát sinh N, s phát sinh Có và tính ra s dư cui tháng ca tng đối tượng. Căn c vào s liu khoá s ca các đối tượng chi tiết lp “Bng tng hp chi tiết" cho tng tài khon. S liu trên “Bng tng hp chi tiết” được đối chiếu vi s phát sinh N, s phát sinh Có và S dư cui tháng ca tng tài khon trên S Nht ký - S Cái.
- S liu trên Sổ Nht ký - S Cái, trên Sổ, Th kế toán chi tiết và “Bng tng hp chi tiết” sau khi khóa s được kim tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được s dng để lp Bng cân đối tài khon và các báo cáo tài chính khác.


0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.