Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN
A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA CHỦ XE
1. Họ tên chủ xe:............................................................................................................................
2. Số CMND/CCCD:............................ Cấp ngày................................ Tại..................................
3. Nơi thường trú:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Số điện thoại:.............................................................................................................................
4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:
Xe:......................................................................... Công suất:......................................................
Nhãn hiệu:.............................................................. Số loại:...........................................................
Loại xe:.................................................................. Màu sơn:........................................................
Số máy:.................................................................. Số khung:.......................................................
5. Trình bày nguồn gốc xe: (1).......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Kèm theo:..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Đề nghị: (2).................................................... làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.
8. Tôi xin cam đoan những nội dung khai Kế Toán Hà Nội trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

.......... ngày.... tháng.....năm......
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE
BIỂN SỐ:
DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG
Nơi dán bản cà số máy
..............................................

Nơi dán bản cà số khung

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký và ghi rõ họ tên)
(3)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(4)
(Ký tên và đóng dấu)

(1) Trình bày nguồn gốc dịch vụ kế toán tại Từ Liêm xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế...).
(2) Ở Bộ ghi Cục CSGT; ở tỉnh, tp ghi Phòng CSGT...; ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Công an huyện
(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, tp, Học kế toán tại Từ Liêm ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Đội trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện.

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.