Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Mẫu CN-ĐVM - Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:51

                 ĐẢNG BỘ                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      .........................................
               Số.......... /CN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận  Kế Toán Hà Nội đồng chí:........................................................................ Sinh ngày:........./......../...........
Nơi sinh:..................................................................................................................................................
Chức vụ:..................................................................................................................................................
Đơn vị:.....................................................................................................................................................
Là Đảng dịch vụ kế toán tại Từ Liêm viên dự bị của chi bộ:............................................................................................................
Đã hoàn thành chương trình lớp Học kế toán tại Từ Liêmbồi dưỡng đảng viên mới theo quy định của Trung ương
Do:............................................................................................................................................................
Tổ chức từ ngày............tháng............năm..........đến ngày...........tháng............năm.....................
Kết quả học tập đạt loại:.......................................................................................................................
..............., ngày.......tháng.....năm........
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

                                                                                                            (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.