Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:29

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN kế toán chi tiết do bộ tài chính ban hành
Bài viết hôm nay, Công ty Kế toán Hà Nội sẽ chia sẻ đến các bạn các thông tin hữu ích dưới đây.


STT
SỐ HIỆU TK
TÊN TÀI KHOẢN
PHẠM VI
ÁP DỤNG

GHI CHÚ


LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ1
111
Tiền mặt
Mọi đơn vị


1111
Tiền Việt Nam1112
Ngoại tệ1113
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý2
112
Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Mọi đơn vị
Chi tiết theo

1121
Tiền Việt Nam

từng TK tại

1122
Ngoại tệ

từng NH, KB

1123
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý3
113
Tiền đang chuyển
Mọi đơn vị


4
121
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đơn vị có phát


1211
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
sinh


1218
Đầu tư tài chính ngắn hạn khác5
152
Nguyên liệu, vật liệu
Mọi đơn vị
Chi tiết theo
 yêu cầu quản 
6
153
Công cụ, dụng cụ
Mọi đơn vị

7
155
Sản phẩm, hàng hoá
Đơn vị có hoạt
Chi tiết

1551
Sản phẩm
động  SX, KD
theo sản phẩm,

1552
Hàng hoá

hàng hoáLOẠI 2: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
8
211
TSCĐ hữu hình
Mọi đơn vị
Chi tiết theo

2111
Nhà cửa, vật kiến trúc

 yêu cầu quản

2112
Máy móc, thiết bị


2113
Phương tiện vận tải, truyền dẫn2114
Thiết bị, dụng cụ quản lý2115
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm2118
Tài sản cố định khác9
213
TSCĐ vô hình
Mọi đơn vị


10
214
Hao mòn TSCĐ
Mọi đơn vị


2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình2142
Hao mòn TSCĐ vô hình11
221
Đầu tư tài chính dài hạn2211
Đầu tư chứng khoán dài hạn2212
Vốn góp2218
Đầu tư tài chính dài hạn khác12
241
XDCB dở dang2411
Mua sắm TSCĐ2412
Xây dựng cơ bản2413
Sửa chữa lớn TSCĐ

LOẠI 3: THANH TOÁN
13
311
Các khoản phải thu
Mọi đơn vị
Chi tiết theo  

3111
Phải thu của khách hàng

yêu cấu

3113
Thuế GTGT được khấu trừ
Đơn vị được
quản  lý

31131
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
khấu trừ thuế
GTGT


31132
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ3118
Phải thu khác14
312
Tạm ứng
Mọi đơn vị
Chi tiết
từng đối tượng

15
313
Cho vay
Đơn vị có dự
Chi tiết

3131
Cho vay trong hạn
án tín dụng
từng đối  tượng

3132
Cho vay quá hạn3133
Khoanh nợ cho vay16
331
Các khoản phải trả
Mọi đơn vị
Chi tiết

3311
Phải trả người cung cấp

từng đối tượng

3312
Phải trả nợ vay3318
Phải trả khác
 17
332

Các khoản phải nộp theo lương

Mọi đơn vị


3321
Bảo hiểm xã hội3322
Bảo hiểm y tế3323
Kinh phí công đoàn
 18
333

Các khoản phải nộp nhà nước

Các đơn vị có


3331
Thuế GTGT phải nộp
phát sinh


33311
Thuế GTGT đầu ra33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu3332
Phí, lệ phí3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp3337
Thuế khác3338
Các khoản phải nộp khác19
334
Phải trả công chức, viên chức
Mọi đơn vị


20
335
Phải trả các đối tượng khác

Chi tiết theo
từng đối tượng
21
336
Tạm ứng kinh phí22
337
Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau3371
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho3372
Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành3373

Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành

 23
341

Kinh phí cấp cho cấp dưới

Các đơn vị
cấp trên
Chi tiết
cho từng đơn vị


 24
342

Thanh toán nội bộ

Đơn vị có phát sinh
LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ

 25
411
Nguồn vốn kinh doanh
Đơn vị có hoạt động SXKD
Chi tiết
 theo từng
nguồn
26
412
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Đơn vị
có phát sinh


27
413
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Đơn vị có
ngoại tệ

28
421
Chênh lệch thu, chi chưa xử lý4211
Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên4212
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh4213
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước
Đơn vị có đơn
 đặt  hàng của
Nhà nước


4218
Chênh lệch thu, chi hoạt động khác29
431
Các quỹ
Mọi đơn vị


4311
Quỹ khen thưởng4312
Quỹ phúc lợi4313
Quỹ ổn định thu nhập4314
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp30
441
Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản
Đơn vị có đầu


4411
Nguồn kinh phí NSNN cấp
tư  XDCB dự


4413
Nguồn kinh phí viện trợ
án


4418
Nguồn khác31
461
Nguồn kinh phí hoạt động
Mọi đơn vị
Chi tiết từng

4611
Năm trước

nguồn KP

46111
Nguồn kinh phí thường xuyên46112
Nguồn kinh phí không thường xuyên4612
Năm nay46121
Nguồn kinh phí thường xuyên46122
Nguồn kinh phí không thường xuyên4613
Năm sau46131
Nguồn kinh phí thường xuyên46132
Nguồn kinh phí không thường xuyên32
462

Nguồn kinh phí dự án

Đơn vị có


4621
Nguồn kinh phí NSNN cấp
dự án


4623
Nguồn kinh phí viện trợ4628
Nguồn khác33
465
Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước
Đơn vị có đơn đặt hàng của
Nhà nước


34
466
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Mọi đơn vị
LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU
35
511
Các khoản thu 
Đơn vị có


5111
Thu phí, lệ phí
phát sinh


5112

Thu theo đơn đặt hàng của nhà nước
5118

Thu khác
36
521
Thu chưa qua ngân sách
Đơn vị có


5211
Phí, lệ phí
phát sinh


5212
Tiền, hàng viện trợ37
531
Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh
Đơn vị có HĐ SXKD
 

LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI38
631
Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh
Đơn vị có hoạt động SXKD
Chi tiết theo
động SXKD

39
635
Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước
Đơn vị có đơn đặt hàng của
Nhà nước


40
643
Chi phí trả trước
Đơn vị có phát sinh


41
661
Chi hoạt động
Mọi đơn vị


6611
Năm trước66111
Chi thường xuyên66112
Chi không thường xuyên6612
Năm nay66121
Chi thường xuyên66122
Chi không thường xuyên6613
Năm sau66131
Chi thường xuyên66132
Chi không thường xuyên42
662

Chi dự án

Đơn vị có
Chi tiết theo

6621
Chi quản lý dự án
dự án
dự án

6622
Chi thực hiện dự án

LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
1
001
Tài sản thuê ngoài


2
002
Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công


3
004
Khoán chi hành chính


4
005
Dụng cụ lâu bền đang sử dụng


5
007
Ngoại tệ các loại


6
008
Dự toán chi hoạt động0081
Dự toán chi thường xuyên0082
Dự toán chi không thường xuyên


7
009
Dự toán chi chương trình, dự án0091
Dự toán chi chương trình, dự án0092
Dự toán chi đầu tư XDCB0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.