Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Danh mục chứng từ kế toán

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:26

8. Các đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động tài chính và ghi sổ kế toán thì phải tuân thủ theo quy định của các văn bản pháp luật về chứng từ điện tử.
Bài viết hôm nay, Công ty Kế toán Hà Nội sẽ chia sẻ đến các bạn các thông tin hữu ích dưới đây.  

II- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN


S
TT
TÊN CHỨNG TỪ
SỐ HIỆU
LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁNBB
HD
1
2
3
4
5
A
Chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định nàyI
Chỉ tiêu lao động tiền l­ương1
Bảng chấm công
C01a-HD

x
2
Bảng chấm công làm thêm giờ
C01b-HD

x
3
Giấy báo làm thêm giờ
C01c-HD

x
4
Bảng thanh toán tiền lương
C02a-HD

x
5
Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm
C02b-HD

x
6
Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)
C03-HD

x
7
Bảng thanh toán tiền thưởng
C04-HD

x
8
Bảng thanh toán phụ cấp
C05-HD

x
9
Giấy đi đ­ường
C06-HD

x
10
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
C07-HD

x
11
Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
C08-HD

x
12
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
C09-HD

x
13
Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
C10-HD

x
14
Bảng  kê trích nộp các khoản theo lương
C11-HD

x
15
Bảng kê thanh toán công tác phí
C12-HD

x
II
Chỉ tiêu vật t­ư1
Phiếu nhập kho
C 20 - HD

x
2
Phiếu xuất kho
C 21 - HD

x
3
Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ
C 22 - HD

x
4
Biên bản kiểm kê vật tư­, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
C 23 - HD

x
5
Bảng kê mua hàng
C 24 - HD

x
6
Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
C 25 - HD

x
III
Chỉ tiêu tiền tệ1
Phiếu thu
C 30 - BB
x

2
Phiếu chi
C 31 - BB
x

3
Giấy đề nghị tạm ứng
C 32 - HD

x
4
Giấy thanh toán tạm ứng
C 33 - BB
x

5
Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho đồng Việt Nam)
C 34 - HD

x
6
Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quí, đá quí)
C 35 - HD

x
7
Giấy đề nghị thanh toán
C 37 - HD

x
8
Biên lai thu tiền
C 38 - BB
x

9
Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn
C 40a- HD

x
10
Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn
C 40b- HD

x
IV
Chỉ tiêu tài sản cố định1
Biên bản giao nhận TSCĐ
C 50 - BD

x
2
Biên bản thanh lý TSCĐ
C 51 - HD

x
3
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
C 52 - HD

x
4
Biên bản kiểm kê TSCĐ
C 53 - HD

x
5
Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
C54 - HD

x
6
Bảng tính hao mòn TSCĐ
C55a - HD

x
7
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
C55b - HD

x

B

Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác12
Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại3
Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại4
Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ5
Đề nghị ghi thu- ghi chi ngân sách tiền, hàng viện trợ6
Hoá đơn GTGT
01 GTKT- 3LL
x

7
Hoá đơn bán hàng thông th­ường
02 GTGT- 3LL
x

8
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
03PXK- 3LL
x

9
Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý
04 H02- 3LL
x

10
Hoá đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền)

x

11
Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn
04/GTGT
x

12
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH13
Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản14
Giấy rút  dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt15
Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển tiền th­ư- điện cấp séc bảo chi 16
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng17
Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt18
Giấy nộp trả  kinh phí bằng chuyển khoản19
Bảng kê nộp séc20
Uỷ nhiệm thu21
Uỷ nhiệm chi22
Giấy rút vốn đầu t­ư  kiêm lĩnh tiền mặt23
Giấy rút vốn đầu tư­ kiêm chuyển khoản, chuyển tiền th­ư- điện cấp séc bảo chi 24
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu t­ư25
Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt26
Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển khoản27
Giấy ghi thu – ghi chi vốn đầu tư
.......................0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.