Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

THỦ TỤC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

by Hưởng Nguyễn  |  at  20:58

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 


                                  VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (1):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Tôi là người thừa kế theo ......................................  (2) của ông/bà ......................................
...............................................................................................................................................
chết ngày...../....../........ theo Giấy Kế Toán Hà Nội chứng tử số.................................... do Uỷ ban nhân dân............................................................... cấp ngày ......./......../.........
Tài sản mà tôi được thừa kế là:..............................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
  
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN:

Ngày ......... tháng ........... năm .............. (bằng chữ ..................................................... )
tại ................................................................................................................................. ,
tôi ......................................................, Chức vụ: .........................................................
UBND xã (phường, thị trấn) .......................................................................................


CHỨNGTHỰC:

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ................................................
.............................................................................................................................. ..lập;
- Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung từ chối nhận tài sản khóa học kế toán giám đốc thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
-          Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại UBND cấp xã một bản chính.
Số chứng thực.........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

TM. UBND xã (phường, thị trấn)
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
-          Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên: ........................................................
Sinh ngày:........./......../................
Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu số: .....................................................  
cấp ngày......./......./........tại ...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ........................................................
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................
(2) Ghi hình thức thừa kế như sau:
2.1. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì ghi: di chúc 
2.2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì ghi: pháp luật
(3) Chọn một trong các trường hợp sau đây:    
- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.
- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.


0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.