Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Mẫu giấy ý kiến nhân xét của đoàn thể về người xin vào ĐẢNG

by Hưởng Nguyễn  |  at  21:29

Mẫu 5-KNĐ
 
ĐẢNG BỘ..........................                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI UỶ..............................                          ..............., ngày.......tháng.......năm...........


Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng
    
     Căn cứ ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với........................................................................xin vào Đảng.
     - Tên các tổ chức đoàn thể nơi công tác:...................................................
     ......................................................................., tổng số có:............đồng chí.
     - Tên chi ủy nơi cư trú:.................................................có:............đồng chí.
     Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:
     Những ưu, khuyết điểm chính:
     (Về phẩm chất chính trị; Kế Toán Hà Nội đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
     Số đồng chí trong Ban chấp hành dịch vụ kế toán thuế tại Tp HCM đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp...................................................................vào Đảng là ............ đồng chí, trong tổng số...............đồng chí khóa học kế toán giám đốc được hỏi ý kiến (đạt........ %).
     Số không tán thành..............đồng chí (..........%) với lý do.......................
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

                                                                                                       T/M CHI UỶ
                                                                                                             Bí thư
                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)


0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.